Cover Image

Legalizacja wag samochodowych. Co mówią przepisy?

Kwiecień 16, 2019 - Czas czytania: 7 minut

W myśl Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawie o miarach, przyrządy pomiarowe (takie jak wagi handlowe, przemysłowe, czy samochodowe) muszą podlegać legalizacji
Prawna kontrola metrologiczna (legalizacja) jest warunkiem koniecznym dopuszczenia wag do użytku i obrotu.Ustawodawca definiuje legalizację jako zespół czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie w drodze decyzji, poświadczonej wyłącznie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.
Proces ten jest czasochłonny, stąd jest często powierzany specjalnym firmom zajmującym się 
profesjonalną legalizacją wag samochodowych.

 

Legalizacja pierwotna wagi

Czynność zwana także legalizacją jednostkową jest dokonywana przed wprowadzeniem przyrządu pomiarowego do obrotu lub użytkowania. Zgodnie z ustawą, prawnej kontroli metrologicznej podlegać muszą wagi, które są stosowane w:

·         ochronie zdrowia, życia i środowiska (chodzi m.in. o wagi lekarskie i aptekarskie)

·         ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

·         ochronie praw konsumenta (mowa o towarach paczkowanych),

·         obrocie handlowym.

 

Prawna kontrola metrologiczna jest niezbędna także dla wag stosowanych przy pobieraniu opłat, podatków, kar, wynagrodzeń i odszkodowań. Przyrządy pomiarowe wykorzystywane podczas kontroli celnej także podlegają obowiązkowej legalizacji.

 

Ponowna legalizacja wag samochodowych

Legalizacja ponowna to zespół czynności, którym poddawane są przyrządy pomiarowe wprowadzone już do obrotu i użytkowania. Proces ten powinien zostać przeprowadzony zanim upłynie okres ważności legalizacji pierwotnej/ponownej lub przed upływem określonego w przepisach terminu od dokonania oceny zgodności. Ponowna legalizacja wag samochodowych, powinna zostać przeprowadzona po 3 latach od oceny zgodności. Czynność musi zostać powtórzona co kolejne 2 lata.

Legalizacja ponowna musi zostać wykonana również po zainstalowaniu wagi w nowym miejscu, także po jej naprawie. Procedura jest wymagana również w przypadku uszkodzenia/zniszczenia cech legalizacji (cech zabezpieczających naniesionych podczas legalizacji albo oceny zgodności).